Wednesday, June 08, 2005

Detailed Sandhya Vandanam with Full Instructions

This post is actually on Sandhya Vandan which brahmins usually do after they have got done their upanayanam. When my upanayanam was done I also had to do sandhyavandam daily but there was hardly any text on the internet which had the complete sandhyavandam in it with instructions. In this post I have tried to capture the most detailed Sandhyavandam which is the Yajurveda Sandhyavandam. The text which I had was in telugu and I sat together with two others to translate that entirely into english and ensured that we get the right pronounciation by listening to the audio as well.
In this endeavour I would like to thank the following people who made the Knowledge Transformation and Document Management (KTDM) possible.
First in the list is Mr. Tirumala Rao. He was my teacher for Sandhyavandam and taught extremely well all the aspects of Sandhyavandan and very clearly also.
The next in the list is Mr. K Gautham Kumar. He is my cousin and is currently pursuing his graduation in Electronics and Communications Engineering. He did close to 12 pages of translation of the text in telugu and did entire typing work in Microsoft Word.
Finally it was Miss. Rashmika, another cousin of mine, currently employed with WIPRO Technologies in their WASE Program. She started the intial translation work but was later carried over by Gautam.
Here is the entire text:
YAJURVEDA SANDHYAVANDHANAM

Sri Gurubhaya Namah
Hari Om
Apavitra pavitro va sarravastham Gathopivaha yesmareth pundarikakasham sabha hyaa bhyanthara shuchihi
Pundarikakasham
Pundarikakasham
Pundarikakasham

Aachamanam

(Instruction: Take water in the palm and drink it thrice chanting the first three mantras)

1. Om keshavaya svaha
2. Om naraayanasvaha
3. Om maadavayasvaha
4. Om govindayanamaha
5. Om vishvanenamaha
6. Om madhusudhanayanamaha
7. Om trivikramayanamaha
8. Om vaamanayanamaha
9. Om sridharayanamaha
10. Om rishikeshayanamaha
11. Om padmanabhayanamaha
12. Om damodarayanamaha
13. Om sangarshanayamaha
14. Om vaasudevayanamaha
15. Om pradhyumnayanamaha
16. Om anirudhayanamaha
17. Om purushothamayanamaha
18. Om adhokshayanamaha
19. Om narasimhayanamaha
20. Om achuttayanamaha
21. Om janardanayanamaha
22. Om upendrayanamaha
23. Om hareyanamaha
24. Om srikrishnayanamaha
25. Srikrishnabrahmanenamonamaha

Bhoothachatanam

Uthishanthu bhootha pishacha yethe bhoomi bhaarakaha
Yethe sha mavirodheena brahma karma samarabhe

Praanayayam

Om Bhuh Om Bhuvah Ogm Suvah Om Mahaha Om Janah Om Tapah Ogm Satyam
Om tatsavithurvareniyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat
Om Apah Jyothi Rasah amrtam Brahma Bhurbhuvassuvarom

Sankalpaha

Mamo paatha samasta duritha kshaya dwara Sri Parameshwara mudhishya Sri Parameshwara prithartham shubhyam shubhe shobhane muhurthe srimaha Vishnu rajanyaha pravartha manasya adhya bhrahmana dwitiya parardhe
Swetha varaha kalpe, viavaswatha manavanthare kaliyuge prathama paadhe, jamboo dweepe, bharatha varshe, bharatha khande, merur dakshina digbhage, srisailasya vayuvaraha pradeshe, Krishna godavarayor madhya pradeshe, swagruhe, samasya devathah brahmana hari harah sannidhow asmin varthamana vyavaharika chaandra maanena samvathsare ayena ruthu Maase pakshe thithuvu shubhanakshatre shubhayoge shubha karane evam gunavisheshanam vishishtayam shubhathitou sriman(Your Name) (your Gotra) Sharma aham praatha sandhyaam upaasishye


Maarjanam

Om aapohishhThaa mayobhuvaH
Om taane urje dadhaatana
Om mahe raNaaya chakshase
Om yovaH shivatamo rasaH
Om tasya bhaajayatehanaH
Om ushateeriva maataraH
Om tasmaa araN^gamaama vaH
Om yasya kshayaay ajinvatha
Om aapo janayathaa chanaH
Om bhuurbhuvassuvaH

Praatha sandhyavandane

oM suuryashcha maa manyushcha manyupatayashcha manyukR^itebhyaH paapebhyo rakshantaam.h yadraatryaa paapamakaarshham.h manasaa vaachaa hastaabhyaam.h padbhyaamudareNa shishnaa raatristadavalumpatu yatkiMcha duritaM mayi idamahaM maamamR^itayonau suurye jyotishhi juhomi svaahaa

(After the above do achamaanam once)

Punarmaarjanam

Om dadhikraavNNo akaarishhaM
Om jishhNorashvasya vaajinaH
Om surabhi no mukhaakarat.h
Om pra Na aayuumshhi taarishhat.h
Om aapohishhThaa mayobhuvaH
Om taa na uurje dadhaatana
Om mahe raNaaya chakshase
Om yovaH shivatamo rasaH
Om tasya bhaajayatehanaH
Om ushatiiriva maataraH
Om tasmaa araN^gamaama vaH
Om yasya kshayaaya jinvatha
Om aapo janayathaa chanaH
Om bhuurbhuvassuvaH

Hiranyavarna suchaya pavakah yaasujathaha kashyapyoya swindriyaha agninyagarbham dhadhire viroopa sthaana aapasha shaaga syonaa bhavanthu
Yasagam rajavaruno yathi madhye sathyanruthe avapaashayam jaananam madhyaschyu thasshuchayo ya paavakah sthaana aapasha shaaga syonaa bhavanthu
Yasaam devadri krunavanthi bhaksham ya antharikshe bhavutha bhavanthi yakshyam ya pruthvim paayasom dhanthi shukraha sthaana aapasha shaaga syonaa bhavanthu
Shivena maa chakshu sha paashyatha aapa shvayah tanvoh paasprishathaha pracham may sarvagyam agnigum raapi sushaadhou huveo mai varchobala mogo nidathaha

Mukhyakaala Thrikamana Prayashchitham

(Instructions: Do aachamanam once praanayam once)
Yevam guna vishesha vishishtayam shubha thithou Sri Parameshwara mugdhishya Sri Parameshwara thirthadhyam mukhya kala thrikamana dosha prayashchitardha poorvakah praatha ranghyaha pradhaanam karishye
Om Bhuh Om Bhuvah Ogm Suvah Om Mahaha Om Janah Om Tapah Ogm Satyam Om tatsavithurvareniyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat Om Apah Jyothi Rasah amrtam Brahma Bhurbhuvassuvarom

(Do praanayam and aachamanam once again praanayam once)


Arghya Pradanam

(Instructions: Do this three times)

Purvothitham guna visheshanam guna vishesha vishishtayam shubha thithou
Praatha sandhya argyapradanam karishye
Om bhuurbhuvassuvaH tatsaviturvareNyaM
bhargodevasya dhiimahi dhiyo yonaH prachodayaat.h
Pradakshinaam

(Instructions: Take water in the uddarani chant the mantra)

Udhyantham astham yantham adithya maaabhidhyaha yan kuran brahmano vidramsa kalam bhadramasthu the saraadithyo brahmaithi bhrahmyavya son brahmayapathi yaaeram Veda asavadithyou brahma

Sandhyaagnatharpanam

(Instructions: Do aachamanam and pranayam once)

Mamopaatha duridikshye dwara sriparameshwara prithartham praatha sandhyaagna tharpanam karishye
Om keshavaM tarpayaamiOm naaraayaNaM tarpayaamiOm maadhavaM tapayaamiOm govindaM tarpayaamiOm vishhNuM tarpayaamiOm madhusuudanaM tarpayaamiOm trivikramaM tarpayaamiOm vaamanaM tarpayaamiOm shriidharaM tarpayaamiOm hR^ishhiikeshaM tarpayaamiOm padmanaabhaM tarpayaamiOm daamodaraM tarpayaami

Gayathri Aahavaanam
(Instructions: do aachamanam once)

Omithye kaksharaam brahma agnirdevatha brahma ithyarusham
Gayathram chandanam paramaarthmam saroopam saayujyam viniyogam
aayathu varadha devi aksharam brahma sammitham gayathrim chandasam maathedham brahma jhushaswame yadhahnaath kuruthe paapam thad ahnaath prathimuchyathe yadh rathriyaath kuruthe paapam thad raathriyath prathimuchyathe sarvavand e mahaadevi sandhya vidhye saraswathi
ojosi sahosi balamasi bhraajosi devaanaaM dhaama naamaasivishvamasi vishvaayuH sarvamasi sarvaayuH abhibhuuroM
gaayatriiM aavaahayaami savitreem aavayami saraswathim aavayami
chandarshin aavahayaami shriyam aavahayaami gayathriya gayathri chando vishwamithra rushis savitha devatha nirmugham
brahma shiro
Vishnur hrudayam
rudhrashmika
pruthvi yonihi
praana+pana+vyano+dhana samana saprana shwetha varna saankhyanamaha sagothra gayathri chathurvigam shathya shara tripada shadkukshi panchishirchopayane viniyogaha

(Repeat the praanayam manthram)
(Do aachamanam and praanayam once)

Gayathri Japasankalpaha

Mama opaatha samasta duridikshye dwara sriparameshwara prithartham praatha gayathri mahamanthre japam karishye

Karanyaasaha
om thathsavithu
Brahmaathmane
Angushtabhyam namaha

varenyam
Vishnvathmane
Tharjanibhyam namaha

bhargodevasya
Rudhraathamane
Madhyamaabhyam namaha

dhimahi
sathyathmane
Anamikaabhyam namaha

Dhiyo yo naha
gnanathmane
Kanishtikabhyam namaha

Prachodhayaath
sarvaathmane
Karathala karaprushtaabhyam namaha


Ajgunyaasaha
Om thath savithuhu
brahmaathmane
Hrudayaya namaha
varenyam
vishnvathmane
Shirase svaaha

bhargodevasya
rudhraathamane
Shikhayai vashat

dhimahi
sathyathmane
Kavachaya hum

Dhiyo yo naha
gnanathmane
Nethrathrayaya voushat

Prachodhayaath
sarvaathmane
Asthraaya phat

Ithi digbandhaha
Bhoorbhavassuvarom

Dhyaanam

Muktaa vidruma hema neela dhavaLachchhaayaiH mukhaistriikshaNaiHyuktaamindukalaa nibaddhamakuTaaM tatvaartha varNaatmikaaM gaayatriiM varadaabhayaaM kushakashaM shubhraM kapaalaM gudaMshaN^khaM chakramatha aravinda yugaLaM hastair vahantiiM bhaje

Mudhrapradarshanam

Sumukham samputam chaiva
Vithatham visthrutham thatha
Dvimukham thrimukham chaiva
Chatuhu panchamukham
Punmukho dhomukham vyapakagnalikam
Shakatam yamapaasham cha grathitham cha summukonmukham
Pralamrum mushtikam mathsyaha kurmo varaahakam
Simhakraantham mahakraantham mudhgaram pallavam tatha
Chaturvim shati mudra vai gayatriam supratishtiya
Bhoo devasya sasmakam dhiyo dharmadi gocharaha preren tasya yad bhargasya tad varenyanam upasmaye
Gurur brahma gurur vishnuhu gururdevo maheshwaraha gurur saakshaad parambramha thasmysri gurave namaha


Gayathri japaha (12 times or multiples thereof)

Om bhuurbhuvassuvaH tatsaviturvareNyaM
bhargodevasya dhiimahi dhiyo yonaH prachodayaat.h


Japapaasanam

(Do aachamanam and praanayam once)

Purvokthainguna visheshana vishishtayaam shubha thidhou mamopaaththa samasta duri thakshayadvara Sri Parameshwara prithyartham praathaha (madhyahnika saayam sandhyagna) gayathri mahaa mantra japavasanam karishye suvar bhuvar bhoorithi dhigvimokhaha

Praathasooryoprasthaanam

OM mitrasya charshhaNiidhR^itaH shravodevasya saanasim.h satyaM chitra shravastamam.h
Mitrojanaan.h yaatayati prajaanan mitrodaadhaara pR^ithiviimuta dyaam.h mitraH kR^ishhTiiranimishhaabhichashhTe satyaaya havyaM ghR^itavadvidhema
Prasamitra marto astu prayasvaanyasta aaditya shikshati vratena na hanyate na jiiyate tvoto nainama{gm}ho ashnotyantito na duuraat.h

Dhijnamaskarah

Om namaha praachyai dhishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
Dhakshinayai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
Pratheechyai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
Udheechyai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
Urdhvayai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
Adharayai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha
Avaantharayai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha

Muni Namaskaraha

Namoh Ganga yamunayormadhyai ye vasanthi
The me prasannaathmanas chiranjivitham vardhayanthi
Namoh gangayamunayor munibhyashcha namoh nama
Gangayamunayor munibhyascha namah

Devatha namskaaraha

Sandhyaai namaha
Savithryai namaha
Gayathryai namaha
Saraswathai namaha
Sarvaabhyo devathabhyo namaha
Devebhyo namaha
Rushibhyo namaha
Munibhyo namaha
Gurubhyo namaha
Pithrubhyo namaha
Kaamokaarshinnamo namaha
Manyur aakarshirnamo namaha
Pruthvi vyapa sthejo vaayur aakashath
Om namo bhagavathe vaasudevaya
Yugam sada sarva bhoothani charaani sthaavaraani cha
Saayam praathar namasyanthi saa ma sandhya abhirakshathu


Shivakeshavaabhedhasmaranam

Shivaya vishnuroopaya shiva roopaya vishanave
Shivasya hrudayam vishnur vishnuscha hrudayagam shivaha

Yatha shivamayao vishnur yevam vishnumayashivaha
Yathaantharam na paschyaami thatha me swasthi ra yushi

Namoh brahmanyadevaaya gobrahmanahithaya cha
Jagadithaya krishnaya govindhaya namoh namaha

Gayathri prasthaana praarthana

Uththame shikhare jaathe bhoomyam parvathamoordhini
Bhramhanyebhyo bhyunugnathagachcha devi yatha sukham
Shtutho maaya varadha0 vedhamaatha prachodayanthi pavane dvijaatha
Aayuhu pruthvivyaam dhravinam bhramhaparchasam
Mahyam dhathva prjaathum bhramha lokam


Naarayana namaskruthihi

Namosthvananthyaya sahasramurthaye
Sahasra paadakshishiroru bahave
Sahasra naamane purushaaya shaashvathe
Sahasrakoti yugadhaarine namaha


Rodhasyabhivandhanam

Yidham dhaava pruthvi masthu pitharmaathur yadhi hopabruve vaaya
Bhootham devaanam avame avobhi vidhyamesham vrujanam jhiradhanum

Vaasudevapraarthana

Aakaashath pathitham thoyam yadha gachchathi saagaram
Sarvadevanamaskara keshavam prathi gachchathi

Sarva vedheshu yathpunyam sarva thirdheshu yathpalam
Thathpalam purusha apnothi sthuthva devam janardanam

Vaasanadh vaasudevasya vaasitham the jagathruyam
Sarvabhoothanivaaso si vaasudeva namoh namasthothuhe

Pravaraanvitha namaskaarha

(Put both your hands on opposite ears)
Chathus saagara paryan tham gobhramhanyebya shubham bhavathu
Vasishta mythraavaruna koundinya thryarshyeya pravaraanvitha
Koundinya sagothraha aapasthambasoothraha yadhushakhadhyaayi
Subhramanya sharma hambho abhivaadaye
(Do aachamanam once)

(Take water in the palms and pour it down chanting the following mantra)

Kaayena vaacha manasendriyairva
Bhudhyaathmana va prakruthese swabhaavath
Karomi yadhyathsakalam varasmai
Sriman Narayanayethi samarpayaami

Sarvam Sri Parameshwaraarpana masthu

Abhrahmalokaadh asheshaadh alokaalokaparva thaath
Ye santhi brahmana devaas thebhyo nithyam namo namaha

(This Marks the end of Sandhyavandam)
***********************

78 comments:

Mohan Karnam said...

This is really good and helpful for young people. My both sons can now perform Sandhya properly. Thanks for your help. Like this if you can prepare an audio of Mantra Pushpa also very goog.

Anonymous said...

Arun,

Good effort, thanks. I will try to learn and put a mp3 audio file, so that others can also listen to the same.

-Harish Kulkarni
Bangalore

Subash said...

Hi,
This is a very good work. Very helpful and timely. Thanks .

Subash
Chicago

arun said...

This is a great piece of work. You saved my soul. I was desperate for something like this. I understand the amount of work done and it is wonderful. I have no words to describe it. Great work done guys/team. Really Great work!! Keep going.

Regards,
Arun
arunvenkata@gmail.com

Keshav Gumaste said...

Hi,
really good work,
I was searching on the net for the detailed procedure of doing sandhyavandane, I think ur material will help me to learn.
thanks,
with regards,
keshav.

Anonymous said...

Thank you. I have the telugu book and was trying to write the book in english for my brother. I did a google search and wow...Thank you. It's a service to the community.
Prashanth

Umasankar said...

Hi Arun,
this is really an excellent work. i am working as firmware engineer in wipro, Bangalore,India for the past 1.5 years. naaku last sunday upanayanam ayyindi. so i am trying to get familiar with sandhyavandanam but the article which u have written has helped me a lot. thanks once again and bye

db said...

Nice piece of work.

I wonder if you could put the pictures of the various mudras in Mudhrapradarshanam. Gayatri mantram is supposed to be not beneficial, till one does these mudras.

Mahipati said...

Arun,

Good effort - I've a Sandhyavandana Video CD by Shri.Vishwapriya teertharu of Udupi Math with me which I want to share it with you all. Do let me know if you have an ftp server to host this one.

Cheers...mahipati@gmail.com

Vamsi said...

Hi Team,
Good work. well done.
With best wishes,
Vamsi

Visu said...

Hi Yash and Team
This is very good and I appreciate your effort in making such a wonderful script available to people over internet. i recently had my upanayanam and I was looking for the meaning of this text.

Thanks
Viswa.

Anonymous said...

hi Yash and Team,

Appreciate the great work.
I have a request here, there is a part of the sandhyavandanam that cover the Mudras part.It will be great if u can provide more info as to that.

Regards-
-=Rahul=-

blogged in! said...

Hello,

Thank you very much for this information! My fiance will appreciate this a lot. :)

Shwetha

Narendra said...

hello,

Great work ,, thanks for uploding the stuff,, i had myself done the translation for about 2 pages or so,, but then i could not finish it off and its still ther incomplete, now thanks to u, i guess i don hv to continue that work,

thanks,,

Narendra

Anonymous said...

hello,
brilliant work! thanks so much for the detailed info.hats off to all others who have helped you to process this work in with fine details.
warm regards,

SRAJJARAPU said...

Really wonderful. You did a great job. It is very useful for those who wish to start or correct their mistakes. In this regard will you please let me have the postures in the form of printing or video clippings of the Mudras (Sumukham samputam.....). If so, please send me to my mail srajjarapu@gmail.com. Thank you

Srirama Rao Ajjarapu

Anonymous said...

hi Yash and Team
tremendous work, deserves a lot of appreciation.I have been doing sandhavandanam for the past 8 years. there seem to be some typographical errors and some of the mantras are not in proper order. pl. go through it and rearrange them. Proper pronunciation of the mantras is essential.
The work you have done is really excellent. god bless your team.
Dr. Ravikanth.
svr_june@yahoo.com

Ragav said...

Hi,
I am Ragavendran from Bangalore. I am searching in net for Rig Veda Sandhyavandhana details.. but i am unable to find.. Pls. help me, by referring any websites if you know.

Thanks
Ragav.

Anonymous said...

Hi, it was great. suggest that gayatri mudra be published

K V R

Jaya said...

I cud see some of you ask for Mudras / Rigveda - SandhyaUpasavidi and one person looking for meaning. I have some down loads can be attaced to your email id provided I hv yours.....

jayakrishna72@yahoo.com

uta_hinduyuva said...

Hey Yash,
This is great work. I am really impressed by the detail work that you have done. This truely is a service to netizens who want to learn sandhyavandanam.
Is there any chance you can upload or send me the auido for this. Also, the mudras are very imp, is there a chance you can upload it. I have the mudras in a book, I can scan it and send it to you and may be you can upload it.

Phaniraj said...

Hi,

This is indeed a good work done by you which is very helpful for beggineres to receite the text perfectly.

Best regards
Phaniraj

ramamoorthy said...

iam ramamoorthy iyer kowndinya gothram iam so happy i told in my son inthis sandhiya vandhanam good job keep it up

k said...

Great work, It is indeed a genuine effort to share knowledge, I am 46, had my upanayana done while I was 10, never done Sandhyavandana, felt like understanding what is it, what does it involve, I guess, It is never late to learn to do Sandhyavandana, I have found this today, It keeps my hopes alive that I will be able to do sandhavandana. I am encouraged. Thank you.

Kishor

Anonymous said...

My name is Krishna Sastry. I appreciate your efforts and I have to say that this has been very helpful. I whole-heartedly say "God Bless you."

Anonymous said...

Thank You! This helps.

Anonymous said...

Good job!
Thanks!
Even you can check
lifeismeditation.blogspot.com
where more explaination is provided.

Anonymous said...

I am very lucky today. I am a Madhava Brahmin from Karnataka, this is the best I have found on the Internet.

Thanks a ton, I really appreciate this.

Regards,
Girish HS

Anonymous said...

Great Job!

Do you meditate a different version of sankalpam while in US?

Thanks
Chaitanya

Jaya Krishna N said...

Dear Chaitanya,

In India while one does Sankalpam its read as "..... Subhe sobhane muhurthe, adhya brahmane, dwitiya padharthe, vaivaswanthara manvanthare, pradhamapade, ....."

Till here its ok to read in USA, latter goes on " .....Jambhu Dweepe( Means more or less Asia continent, so pls read as Uttara America Dwipe), Bharata Varshe Bharata Khande( Means ancestors of King Bharata at Bharat Country), so you may pls read this part as "Ikya America deshe", Meroho Dakshina digbhage( Means towards south to Mount Meru), so you may pls read this as Canada Khanda Dakshina digbhage, then mantion the state and direction to which river you are like, ".....Sanfrasnsisco Nagare, Dakshina Digbhage....", then countinue as usual with ".....Yajamanasya Swagruhe......", as such the power is in Karma Bhoomi which is mother India, still this uchharna is only as a to compensate the location addressing to Matha Gayathri...

Good Regards,

JK

Jaya said...

Dear Chaitanya,

In India while one does Sankalpam its read as "..... Subhe sobhane muhurthe, adhya brahmane, dwitiya padharthe, vaivaswanthara manvanthare, pradhamapade, ....."

Till here its ok to read in USA, latter goes on " .....Jambhu Dweepe( Means more or less Asia continent, so pls read as Uttara America Dwipe), Bharata Varshe Bharata Khande( Means ancestors of King Bharata at Bharat Country), so you may pls read this part as "Ikya America deshe", Meroho Dakshina digbhage( Means towards south to Mount Meru), so you may pls read this as Canada Khanda Dakshina digbhage, then mantion the state and direction to which river you are like, ".....Sanfrasnsisco Nagare, Dakshina Digbhage....", then countinue as usual with ".....Yajamanasya Swagruhe......", as such the power is in Karma Bhoomi which is mother India, still this uchharna is only as a to compensate the location addressing to Matha Gayathri...

Good Regards,

JK

Harsha Gubbi said...

Hi Yash,

I am a follower of Rig Veda. Rig Veda achamana starts with "keshavaya swaha".

I think what you have posted is the Sandhyavandanam procedure for Rig Veda and not Yajur Veda. The Yajur Veda Achamana starts with Achythaya namaha, ananthaya namaha and not with "keshavaya swaha".

Please correct me if I am wrong.

Regards,
Harsha.

Jaya said...

Dear Harsha,

Any sankalpam starts with Om Keshavaiah swaha, Om Narayanaya swaha, Om madhavaya swaha.......

The difference in Rig, Krishna / Sukhla Yajur pacticesis the moola manthra after the "apohista the manthrnam....."

Family procudeure may even vary that some differ in the manthra patanam at the time of arghyam..

Then the Morning, Noon & Evening sooryopasthanam is totally the one one differs with one another. The major difference is that RIG has Largest NOON - Suryopasthanam.

Hope, I cud do as much I can.

Regards,

JK - Chathur sagarsa paryantham, Go brahmanebhya, subham bhavathu prvaranithva, Aangirasa, Ambarisha, Yavanasya, Harithasa gothroudhbhavasya rigveda pradhama shakaadhyayi nimmagadda jaya krishna sarma, aham bho avivadhayeth.

Anonymous said...

Thanks a lot for posting the entire yajurveda sandhyavandanam. I am in US and your blog certainly helped me.

Regards,
GNS

Anonymous said...

Its a great job...! It helped me a lot and thank you once again.Pl add meaning also if possible and swaram in MP3 format.

Suryanarayana Goteti
Erlangen
Germany
surya-g@hotmail.com

Srirahul said...

Hi,
I would like to elaborate the procedure for the below karanyasam and anganyasam, do correct me if am wrong.

Karanyasam
-----------
om thathsavithu
Brahmaathmane
Angushtabhyam namaha

(While reading this, position the thumb to the base of the thumb finger)

varenyam
Vishnvathmane
Tharjanibhyam namaha

(While reading this, position the thumb to the base of the Index finger)

bhargodevasya
Rudhraathamane
Madhyamaabhyam namaha

(While reading this, position the thumb to the base of the Middle finger)

dhimahi
sathyathmane
Anamikaabhyam namaha

(While reading this, position the thumb to the base of the Middle finger)

Dhiyo yo naha
gnanathmane
Kanishtikabhyam namaha

(While reading this, position the thumb to the base of the Little finger)

Prachodhayaath
sarvaathmane
Karathala karaprushtaabhyam namaha

(rub the back of the right hand palm against the inside of left hand as you read)

Anganyasam
----------
Om thath savithuhu
brahmaathmane
Hrudayaya namaha

(right hand palm against the heart as this is read)

varenyam
vishnvathmane
Shirase svaaha

(right hand palm against the middle of head as this is read)

bhargodevasya
rudhraathamane
Shikhayai vashat

(touch the back of the head, rotate the hand clockwise direction and hit(clap) the back of right hand palm against the inside left hand)

dhimahi
sathyathmane
Kavachaya hum

(with the right hand touch the left shoulder and right shoulder with the left hand, criss cross)

Dhiyo yo naha
gnanathmane
Nethrathrayaya voushat

(with the right hand thum touching the right eye, ring finer touching the left eye and the middle finger touching the place where we place dot(kum kum) on the forehead

Prachodhayaath
sarvaathmane
Asthraaya phat

(clap the index and middle finger of right hand against the left palm as this is read)

The above is in accordance with Krishna Yajur Vedam.Do correct me in case anything I mentioned above is wrong.

Regards,
-=Rahul=-

Harish said...

Hi Arun,

I really appreciate your translation, can you pls fwd me the telugu version of it to my mail id suharis@gmail.com if you have it.
Thanks In advance.

harish

Srinivas said...

Hi,

thanks for the post,was searching in internet from few days finally got this, also just found below audio of sandhyavandanam by Sri Shankaramanch Ramakrishna Sastry
in Raaga.com - http://www.raaga.com/channels/telugu/moviedetail.asp?mid=AD000137

Thanks
Srinivas

Anonymous said...

It is good. For North America please use it as "krouncha dwIpe" instead of "jambU dwIpe"
Ravi

Aravindam said...

This is exactly what I was looking for. Thank you very much. Great work.

May god bless you..

Anonymous said...

This is Manjunath from Sandiego, really apricited from ur Job. I was wondering about Sandya Vandanam ... thanks alot.

dendukuri ravi kumar said...

hey appreciate your work. I love to do sandhyavandanam every day, but I felt some day that what I am doing in the corect way or is there any thing wrong. Especially I do not know how to perform during Uttara Mudras, even in the books they either skip it or tell that this has to be tought by a teacher. Even in your soft copy you skipped that section. It starts like this " surabhi, gynana, chakrecha..after dhyanam. Can u please share with me any video/audio about this.

By the way I am from AP staying at HYD, so if any courses held some where or any info on bhagavan sri shankaracharya is really appreciated.

Regards
-Ravi Dendukuri

dendukuri ravi kumar said...

My mail id is dendukuri.ravi@gmail.com, please feel free to mail me.

Anonymous said...

hey
great work dude.
quite useful for the
folks who are not telugu literate...
cheers

hari
UK

maddye said...

Hi Thanks a lot for posting your work on net

hari said...

Very useful to modern day brahmins who want to continue with the rituals but are not familiar with mother tongue. The instructions can be a little more elaborate and a little bit of thathparyam would help people understand why they are doing each of the rituals and why the sequence.

I am sure your effort will go a long way in spreading hinduism and spirituality - hari ravi

S.Nagashayana said...

Dhanyavad,
Really a commendable job. It would do well to post Rig Veda sandhyavandan procedure also.

Anonymous said...

Chathus saagara paryantham gobhramhanyebyaha shubham bhavathu
Bhargava, Chyavana, Aapnavaana, Aurava Jamadagni
pancha rusheya pravaraanvitha
Srivatsa gothraha aapasthambasoothraha yadhushakhadhyaayi
Kamalakara Sarma ahambho abhivaadaye

1 said...

Hi every body,

Really great work done by yash
However you can find full audio and video format of krishna yajurveda sandhya vandanam. Taking the print out sandhya vandanam given by yash, you can follow the procedure provided in you tube.

The link is http://www.youtube.com/user/sanatanadharma123
On the right side click see all and you can find 6 videos on the procedure of sandhyavandanam.

Thank you yash. Thank you all.
I just thought of sharing with you all.

Anonymous said...

Great work..!
I have a question can we use beeds(rudraksha,spatika,tulasi) maala for counting the no. of times we are chanting gayatri mantram..?

Jaya said...

Gayatthri Japa has to be performed with hand count & is the only method. Other Japa's can be done with Tulasi & Rudrakshamala.

Anonymous said...

Hi,

good work, It is help ful to youngsters. But there is a small adition needed.

in the japasanam it is needed that should we add to our Karanyaasaha,Ajgunyaasaha after these we can conclude japasanam.

You can use any rudrakha / parika mala for count.

and also add some shanthi manthra's.

that would be very nice.

regards,

SREEKANTH KARANAM

Chalapathi said...

The pravara includes names of Rishis corresponding to one's Gothra.
For bharadwaja gothra :it is (Aangirasa, Baruhaspatya, bharadwaja) trayarusheya

Correct me if i am wrong, other gothras, it would be useful for all if we can find that info, and post.

Anonymous said...

yash,

nice work. As an extension, please put the whole thing MP3 downloadable. It will be of great help to the next gen youngsters.

Surenderjoshi1970@yahoo.com
Hyderabad

MrX said...

Hi Yash,

I really appreciate the work you did. I have one question for my clarification: What is the difference between the yajurveda sandhya vandanam and reg veda sandhyavandanam? Where do they differ?

Please reply to my mail id: bjayachanderrao@gmail.com

skd said...

hey....it was really helpfull.....can u pls. temme hw 2 do rig veda sandyavandanam......

skd said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

this is helpful to me. but me want the procedure too. can u send pictures too..

Anonymous said...

Thanks for the amazing,elaborate explanation of Sandhyavandhanam. I`m trying to coax/convince my 14year old son, who recently got his Upanayanam done, to learn to do Sandhyavandanam . His dad doesn`t do, so its difficult for me to guide him even though we have the text format. Is it also possible to have video of Yajurveda Sandhyavandanam-we are tamil Iyer living outside India.thank you.

Anonymous said...

Ravi Mulukutla said...

Hello Yashasvi,

You have done a phenominal and great work transliterating Sandhyavandam in to English. This is very useful for present generation boys who are not able to learn either native language nor sanskrit. This is very useful for my son who recently got his Upanayanam done. Thank you.

ahobilam said...

I just saw this by google search (not yet completely read) and at a glance I got a good impression, so, I wanted to post in our website and copied it and posted to http://www.brahminsnet.com/forums/entry.php/59-Detailed-Sandhya-Vandanam-with-Full-Instructions for the benefit of the brahmins in our forum.
If any objections I will remove it.
thanks,
nvs

D V Sai Nath said...

Why is it Maadhyanahnika (afternoon) Sandhyavandanam and Sayam (evening) Sandyavandam procedures not mentioned.

The evening Sandhyavandanam is a must because it is the first Sandya that one does after upanayanam.

I therefore request you to include those also.

lalit.animella said...

Really it is simply superb. thankx a lot and god bless you.

achallashankar said...

Very Good Work.This Helps a lot of people.

J s murthy said...

Nice work , was searching for an English translation for my son as he was showing interest in sandhya vandanam.keep refining it , the sankalpam needs to be slightly different at different places. Is there any diff for hyd and Pune?
Thanks once again...

karthik said...

Hi, Can you please let me know what is the posture to sit and perform sandhyavandam, if a pic is uploaded it will be gr8. Thank you.

Mynampati Ganesh Sarma said...

Certain Hidden Practices needs to be followed during Gayathri Japam.

Posture to Sit : During Morning and Afternoon sit facing east and during evening sit facing west.

Argyam : During Morning Stand and perform argnya pradhaanam. During Afternoon and Evening Sit and perform Argnya Pradhaanam.

Basma Dhaaranam (Applying Viboothi on forehead) : During morning while applying viboothi mix it with water and apply. For afternoon and evening , need not mix water in viboothi.

Mynampati Ganesh Sarma said...

Above post about Sandhyavandhanam is exact what is being mentioned in Krishna Yajurvedam. Thanks for the 100% accurate post.

Nagesh said...

In achamana mantra, It is VISHNUVE NAMAH and NOT VISHVANE namaha..

Hope you can correct it soon...

Anonymous said...

Can somebody provide word to word meaning for the below?

Apavitra pavitro va sarravastham Gathopivaha yesmareth pundarikakasham sabha hyaa bhyanthara shuchihi

Anonymous said...

Will you please send me the telugu version by email attachment to atmanjunath@gmail.com

Thanking you.

Sai Kishore said...

In samkalpam it is mentioned as "SAMASYA DEVATHAH".BUT IT IS "SAMASTHA DEVATHAH". Please correct that.The work is appreciated and thanks for that.

Sunderraman Natarajan said...

Radhe Krishna
Can I have sanskrit version of dik and muni namskaras?

Vedagiri Sankar said...

I request you to post the sane with afternoon prayer and evening in Sanskrit/hindi text . As it is difficult to catch the pronunciation in english I humbly request some one to give in sanscrit /hindi

Vedagiri Sankar said...

thank you . I request you to post the same with afternoon prayer and evening in Sanskrit/hindi text . As it is difficult to catch the pronunciation in english I humbly request some one to give in sanscrit /hindi


Shivaraman Pappu said...
This comment has been removed by the author.
Subrahmanyam Paturu said...

Really a good appreciable job. I also got some of Telugu translations for all this word by word, But they are very complicated Many people like
me would be happy if some one be kind enough to provide Telugu trasnsilatiojn for this,

Vedagiri Sankar said...

we are telegu brahmins settled in tamilnadu 600 hundred years back . In english version we dont get right pronunciation . We can not read and write in telugu also > if hindi version of text is provided for all 3 time prayer I will be grateful to you